copyright

Fotografiile care apar pe acest site sunt protejate prin Legea dreptului de autor, orice reproducere (chiar si partială) fără acordul autorilor fiind interzisă si pedepsită prin lege.

Dreptul de autor este reglementat de:
LEGEA nr. 8/14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe  modificată de LEGEA 285/23 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 modificată de ORDONANTA DE URGENTĂ a Guvernului nr. 123/19 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

* Legea Dreptului de autor protejează forma si nu continutul; datele, cifrele, informatiile prezente în acest site pot fi folosite, dar nu în aceeasi formă sau structură.


din LEGEA nr 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR SI DREPTURILE CONEXE:

Art. 1. - (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra altor opere de creatie intelectuală este recunoscut si garantat în conditiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului si comportă atribute de ordin moral si patrimonial.
(2) Opera de creatie intelectuală este recunoscută si protejată, independent de aducerea la cunostinta publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar neterminată.
Art. 2. - Recunoasterea drepturilor prevazute în prezenta lege nu prejudiciază si nu exclude protectia acordată prin alte dispozitii legale.

(...)

Art. 7. - Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuală în domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:
(...)
f) operele fotografice,
precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;
(...)

Art. 9.- NU pot beneficia de protectia legală a dreptului de autor următoarele:
a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile si inventiile, continute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;
(...)
e) stirile si informatiile de presă;
f) simplele fapte si date.
(...)

Art. 14. - Prin reproducere, în sensul prezentei legi, se întelege realizarea integrală sau partială a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice formă, inclusiv realizarea oricarei înregistrări sonore sau audiovizuale a unei opere, precum si stocarea permanentă ori temporară a acesteia cu mijloace electronice
(...)

Art. 151. - Litigiile privind dreptul de autor si drepturile conexe sunt de competenta organelor jurisdictionale, potrivit prezentei legi si dreptului comun.


Din LEGEA 285/23 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996

Art. 122^2. - (1) Fabricantul unei baze de date are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza si de a interzice extragerea si/sau reutilizarea totalitătii sau a unei părti substantiale din aceasta, evaluată calitativ sau cantitativ.

Art. 122^3. - (1) Fabricantul unei baze de date care este pusă la dispozitia publicului în orice modalitate NU poate împiedica utilizarea legitimă a acesteia, prin extragerea sau reutilizarea de părti nesubstantiale din continutul său, oricare ar fi scopul utilizării.